Πρόσκληση στην 3η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

«Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κατάστηματος της δημοτικής ενότητας Χερσονήσου ,Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου, την 24η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών

2. Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Π/Υ οικονομικού έτους 2023.

3. Έγκριση Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου έτους 2022.

4. Έγκριση λήψης Εξόδων Παράστασης Προέδρου Δ.Σ. για το έτος 2023.

5. Περί εξέτασης αίτησης γονέα για κατ’εξαίρεση επιστροφή οικονομικών εισφορών

6. Περί 3ης έγκρισης Εγγραφών Διαγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου έτους 2022-2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαζάκης Νικόλαος