Πρόσκληση στην 5η Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την 11η του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί καθορισμού Οικονομικών Εισφορών Γονέων- Τροφείων Παιδικών Σταθμών για το μήνα Μάιο.

2. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το Συνοπτικό διαγωνισμό «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στον Παιδικό –Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου Ν.Π.Δ.Δ.Χερσονήσου» με το ένα μέλος οριζόμενο από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων για την προμήθεια ««Αντικατάσταση Κουφωμάτων στον Παιδικό –Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου Ν.Π.Δ.Δ.Χερσονήσου» και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.

4. Έγκριση περί αποδοχής ή μη οφειλής μέσων προστασίας εργαζομένων και συγκεκριμένα της παροχής γάλακτος για τα έτη 2019 & 2020.Καθορισμός δικαιούχων και ρύθμιση του τρόπου καταβολής σε χρήμα και δόσεων.

5. Περί έγκρισης οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία δύο νέων τμημάτων Βρεφικής Φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου»

6. Έγκριση για εκκίνηση διαδικασίας συλλογής προσφορών για την σύναψη σύμβασης με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λόγω λήξης της υπάρχουσας .

7. Περί 4ης έγκρισης Εγγραφών και Διαγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για την περίοδο : 2020 – 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ