Πρόσκληση για την 8 η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

Πρόσκληση για την 8 η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την 05η του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στον Παιδικό-Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ