Πρόσκληση στην 5η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

«Πρόσκληση για την 5 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κατάστηματος της δημοτικής ενότητας Χερσονήσου ,Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου, την 27η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης προϋποθέσεων Εγγραφών και Επανεγγραφών νηπίων για την περίοδο 2023-2024 και εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αρ.Απόφασης 41087 των Υπουργείων Εσωτερικών Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β/05-12-2017)»

2. Περί συγκρότησης επιτροπής Επιλογής Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφών και Επανεγγραφών για την περίοδο 2023-2024 στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού για το Α’Τρίμηνο του 2023.

4. Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Π/Υ οικονομικού έτους 2023.

5. Περί καθορισμού καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για το σχολικό έτος 2023-2024 των φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου.