Πρόσκληση για την 33η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλισης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, την 07η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π. μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5x5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου Δήμου Χερσονήσου».

2. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου – εξειδίκευση πίστωσης για την αγορά ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων προ προσεγγίζουν το νεκροταφείο Μοχού.

3. Περί έγκρισης χορήγησης νέας παροχής ΦΟΠ στην οδό Δημοκρατίας στο Λιμ. Χερσονήσου και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη αυτή.

4. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης του έργου «Κατασκευή τοιχίου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών».

5. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων Δ.Ε. Μαλίων».

6. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού υπολόγου, Γιανναδάκη Γεωργίου .

7. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού υπολόγου Ιατρούδη Βασιλείας.

8. Περί ανάθεσης της «Προμήθειας των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων» ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Δ.

9. Αποδοχή ποσού Κατανομής από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. Κατανομή επιχορήγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

10.Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους κωδικούς 58876-58877.

11.Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδόμενων λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου – ΚΩΔ. 3060.

12.Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδόμενων λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου – ΚΩΔ.16071.

13.Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδόμενων λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου – ΚΩΔ.56976.

14.Περί διαγραφής ποσών οφειλής της ατομικής επιχείρησης ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και επαναβεβαίωσης στον ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

15.Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων – Αποζημιώσεις» για την καταβολή του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού στον Εμμανουήλ Βασιλάκη.

16.Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά του Διγενή Ευσταθίου και της με αρ. 24/2021 [ ΑΚ 115/21-08-2017]απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

17.Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αρ. 462/2021 απόφασης Α΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.

18. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αμοιβής στον ορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Χερσονήσου για την παράσταση και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για την αντίκρουση της αριθμ. κατ. ΓΑ 70/ΕΡΓ/1/2021 αγωγής των έμμισθων δικηγόρων κ.κ. Αθανασίας Δαριβιανάκη – Αθανασάκη και Ιωάννη Σωμαράκη.

19. Περί ορισμού δικηγόρου για την αντίκρουση της αριθμ. κατ. Γ.Α Δέσποινας Συγγελάκη, ενώπιον του ΜΠρΗρ. και λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αμοιβής στον ορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Χερσονήσου για την παράσταση και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου.

20.Περί έγκρισης της με Αριθμ. Απόφ. 50/2021 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, που αφορά την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το Έτος 2021.

21.Περί έγκρισης ή μη του από 31/8/2021 Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προμήθειας κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Δήμου Χερσονήσου σε ενέργειες της υπ΄ αρ. 237/2021 Α.Ο.Ε.».

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου