Πρόσκληση για την 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, την υπ’ αριθμ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και την υπ’αριθμ. Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλισης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες δια ζώσης, την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π. μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για την σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες – Ανάληψη – Λιμένα Χερσονήσου».

2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Επισκοπής».

3. Περί συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου.

4. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτου – εξειδίκευση πίστωσης για την αγορά ακινήτου για την τοποθέτηση υποσταθμού ΔΕΗ στα Μάλια.

5. Παράταση απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Τζαγκαράκη Στεφανίας.

6. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Κοπανάκη Νικολάου.

7. Παράταση απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Ανδριανού Ευτυχίας.

8. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Νο 1 της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου για τη χρήση 2021».

9. Περί εγκρίσεως του 1ου πρακτικού για την υπηρεσία «παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση της μαρίνας Μαλίων».

10.Περί έγκρισης ή μη του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την υπηρεσία «ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου».

11.Περί εγκρίσεως ή μη του από 10-9-2021 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Γουβών λόγω θεομηνίας» για τις ομάδες 2, 3 και 4.

12.Περί εγκρίσεως ή μη του από 13-9-2021 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Επισκοπής λόγω θεομηνίας» για την ομάδα 3.

13.Έγκριση κατεπείγουσας μετακίνησης του Δημάρχου Χερσονήσου, κ. Ιωάννη Σέγκου στις 15/9/2021 στην Αθήνα.

14.Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνούς Φόρουμ για το νερό, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στην 22α και 23η Σεπτεμβρίου στην Κρήτη από το κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας».

15.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων και των σχετικών δαπανών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας Τουρισμού - Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6441.0001 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (Προγρ. Τουρ. Προβολής).

16.Μετακίνηση – Διαμονή για την Έκθεση IFTM - TOP RESA (Παρίσι, Γαλλία 05-08/10/2021.

17.Έγκριση της αριθμ. 5/2021 απόφαση του Δημοτικού Ιδρύματος ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ που αφορά τη 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου