Πρόσκληση για την 41 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1), σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και την αριθμ. Εγκύκλιο 426/13-11-2020 του Υπ. Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020), με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες την 25η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30:

1. δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι  προσκομίσουν είτε

 πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε

 πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου στην Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, ή στο Email.: k.mandalaki@hersonisos.gr

2. με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το

τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/ΤΒ/21.08.2021) ΚΥΑ και την ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69/179/οικ.-16812/30.08.2021 ΚΥΑ, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Περί έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «κατασκευή Ηρώου στις Γωνιές».

2. Περί εγκρίσεως του από 11-10-2021 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την «προμήθεια οικοδομικών υλικών».

3. Περί διόρθωσης ή μη βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδ 17061 λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.

4. Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρείας Μ. ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση.

5. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ι κατανομή έτους 2021.

6. Απόδοση λογαριασμού της υπολόγου Αναστασίου Θεοφανής.

7. Παράταση απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Τζαγκαράκη Στεφανίας.

8. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Κοπανάκη Νικολάου.

9. Παράταση απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Ανδριανού Ευτυχίας.

10.Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Τζαγάκη Μιχαήλ.

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙΑΣ σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου με ακρωνύμιο «ΣΕΝΕΡΓΕΙΝ» MIS 5031320 μέχρι 30-6-2022.

12.Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από το Δήμο Χερσονήσου.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου