Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ν.4305/2014 μηνός Μαίου 2020 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου