Πρόσκληση για την 13 η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

«Πρόσκληση για την 13 η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την 19η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ενημέρωσης συμβουλίου για Τροποποίηση Άδεια Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Χερσονήσου για τη δημιουργία ενός ακόμα βρεφικού τμήματος.

2. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για το έτος 2021.

3. ‘Εγκριση συμμετοχής του νομικού προσώπου στην 1 η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ No 11/2017 ΑΔΑ 62ΨΗ4691Ω2: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων,ηλικίας 55-67 ετών».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ