Πρόσκληση για την 14 η Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

«Πρόσκληση για την 14 η Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην ειδική συνεδρίαση δια περιφοράς την 19η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και Πινάκων Στοχοθεσίας έτους 2022 ύστερα από σύμφωνη γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ