Πρόσκληση στην 4η Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις παρ. άρθρου 67 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 Α΄/ 11.03.2020)του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου