Πρόσκληση 3η συνεδρίασης έτους 2021, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει δια περιφοράο, σύμφωνα με την

πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10: «Κατεπείγουσες

διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων

αποφυγής της διάδοσης του κσρωνσϊού COVID-19 » παρ. 1, βάσει του οποίου: κατά το διάστημα

λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών

οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών

τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του

άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 ( Α' 87 ), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε - γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ », αναφορικά με την

ψήφο σας, υπέρ - κατά ή λευκή, για κάθε θέμα συζήτησης και κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής

της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά

της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και από 10:00 έως 12:00, για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».