Πρόσκληση στην 20η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1.  

1.    Παράταση Δυνατότητας Ρύθμισης οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε συνέχεια των 13/2015 (ΑΔΑ:7Ν88ΟΛΝΞ-5ΥΙ), 12/2017 (ΑΔΑ Ω4Χ9ΟΛΝΞ-ΥΣ9) & 28/2018 (AΔΑ 7ΧΧ5ΟΛΝΞ-Υ7Β) Αποφάσεων του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

2.    Αναστολή εφαρμογής μηχανισμού χρέωσης τελών χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2020 – τουριστικών καταλυμάτων που παρουσιάζουν χαμηλές, αποκλίνουσες καταναλώσεις ύδρευσης, λόγω πανδημίας COVID19 

3.    Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και καθιέρωση εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για τη Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου έτους 2022.
4.    Έγκριση από ΔΣ ΔΕΥΑΧ περί υποβληθέντος αιτήματος ΔΕΥΑΧ προς ΑΣΕΠ (ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021 με αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΧ 5678/29-11-2021) περί Προσλήψεων Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που αφορούσε το έτος 2021 και για το οποίο έχει ήδη ληφθεί σχετική έγκριση από  Υπ. Εσωτερικών

5.    Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου
6.    Έγκριση του 1ου και 3ου Πρακτικού του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
7.    ‘Έγκριση μελέτης 2.21: “Έλεγχος ποιότητας του νερού  ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών”
8.    Παράταση προθεσμίας υποβολής 1ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου»
9.    Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», της ομώνυμης Πράξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5047420, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (Άξονας Προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»), Αναδόχου: «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

11. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5003960, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Αναδόχου: «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

12. Έγκριση ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022»  για την Κατηγορία 7 

13.Απευθείας Ανάθεση «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής για τα έτη 2021-2022», Προϋπολογισμού 29.450,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

14.Απευθείας Ανάθεση «Τροποποίηση ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ και Η/Μ Μελέτης τριών κεντρικών αντλιοστασίων (Α/Σ Καρτερού , Α/Σ Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανού Κάμπου και ενδιάμεσο Α/Σ προς ΕΕΛ) και ενός τοπικού αντλιοστασίου στον οικισμό Καρτερού στο Πλαίσιο της αποπεράτωσης του έργου «Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου» Προεκτιμώμενης Αμοιβής: 29.975,95€, πλέον Φ.Π.Α.

15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Επισκευή φυσητήρα Robuschi Κ1 & προμήθεια νέου κινητήρα του τμήματος Εσχάρωσης – Εξάμμωσης  της ΜΒΚ Χερσονήσου» 

16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την Ανανέωση Σύμβασης Υποστήρ. Προγρ. Μισθοδοσίας Epsilon Business-Μισδοθοσία (2 έτη) 

17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Εντύπων Λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης»

18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Χειμερινών Ειδών Ένδυσης έτους 2021»

19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Αντικατάσταση καρότσας στο φορτηγό ΚΗΙ 2064 της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»

20. Έγκριση της Μελέτης και της απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην οδό Δημοκρατίας στο Λιμένα Χερσονήσου από την οδό Σανουδάκη έως το ξενοδοχείο Creta Maris», Προϋπολογισμού 29.900,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

21.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Καταμέτρηση Υδρομέτρων Δημοτικής Ενότητας Γουβών»

22. Έγκριση Προμήθειας ασφαλτομίγματος, ασφαλτικού γαλακτώματος και έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες επισκευή των φθορών που προκαλούνται στην επιφάνεια των οδών  μετά από επισκευή διαρροών.

23.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Επισκευές και συντηρήσεις  εξοπλισμού πληροφορικής και προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών»

24.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Επισκευές και συντηρήσεις  εξοπλισμού πληροφορικής και προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών»

25.Εξέταση οφειλών και μη εφαρμογή των Αποφάσεων ΔΣ 211/2019, 136/2020 και 99/2021 της ΔΕΥΑΧ του υπόχρεου κ. Κτιστάκη Γεώργιου-Ιωάννη του Εμμανουήλ στην Κάτω Βάθεια, Εσταυρωμένο και  Κάτω Γούβες

26. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Διαγωνισμού κατασκευής του υποέργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» της ομώνυμης Πράξης, που έχει ενταχθεί στον άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

27. Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών

28. Εξέταση αιτήματος της SKYSERV Α.Ε. - Παραπομπή από 4μελή Επιτροπή 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ