Πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Καστρίου του Λιμένα Χερσονήσου

 

               

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λιμ. Χερσονήσου,  23 Ιουνίου 2017

Αρ. Πρωτ.: οικ.11865

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. 2/2017 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Καστρίου του Λιμένα Χερσονήσου θα αναρτηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου (www.hersonisos.gr) για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο.

 

            Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της πράξης και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις στο πρωτόκολλο του Δήμου Χερσονήσου.   

 

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης