Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας για την οδό Καστρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γούρνες,  10 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: οικ. 12320

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. 2/2017 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Καστρίου του Λιμένα Χερσονήσου κυρώθηκε με την με αρ. 48232/270/06.03.2018 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 73ΓΤ7ΛΚ-ΦΦΩ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου (www.hersonisos.gr).

 

Τυχόν προσφυγές κατά της ως άνω απόφασης υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση στους φερόμενους ιδιοκτήτες ή την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο.

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης