ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το προς προμήθεια είδος. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.132.740,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% {ήτοι 913.500,00€ +219.240,00€ (ΦΠΑ 24%) 1.132.740,00€}