main img main img main img main img main img main img main img main img

Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Χερσονήσου

Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2012 με την απόφαση 1 /  2011

 

            Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

            Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" [Α 87] , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου .
  2. Την υπ΄ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3852/2010 , ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί , λόγω  ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης" [Β΄1292] , όπως ισχύει :
  3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χερσονήσου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε [5] Αντιδήμαρχοι

    Παρακαλούμε διαβάστε το σχετικό έγγραφο με την αναλυτική ανάθεση αρμοδιοτήτων : 

copyright © Δήμος Χερσονήσου