Πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου»

Πρόσκληση  στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου  Δημοσίου Δικαίου. «Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Χερσονήσου»