main img main img main img main img main img main img main img main img

Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια μέσα του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

copyright © Δήμος Χερσονήσου