ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ/ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες των πλοίων/σκαφών ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσής τους, που επιθυμούν θέση ελλιμενισμού, στο λιμάνι Χερσονήσου, για το έτος 2024,  ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίου, να υποβάλλουν αίτηση ελλιμενισμού καθώς και τα σχετικά ανά περίπτωση  δικαιολογητικά,  στα γραφεία του  Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου  Χερσονήσου ή μέσω της ψηφιακής διεύθυνσης ltherson@otenet.gr

το αργότερο ως και την 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023,

όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. 101/2023 (ΑΔΑ: 9ΤΙΔΟΡ0Ε-8ΧΧ) απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου δεν θα εξετάσει αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας, καθώς και αιτήσεις για πλοία/σκάφη, για τα οποία υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές τελών ελλιμενισμού ή/και τελών επιβατών.

Συνημμένα στοιχεία  

1. Υπ’ αρ. 101/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

  2. Αίτηση – δήλωση ελλιμενισμού (σε μορφή word και pdf)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ