main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Χερσόνησος,  5 Νοεμβρίου  2012

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Υπογραφή σύμβασης  παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

 

Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012 μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της αναδόχου εταιρίας ΕΤΑΜ Α.Ε. νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Νίκος Δρακωνάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, η σύμβαση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της ενώ η συνολική αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για την παροχή των υπηρεσιών του ανέρχεται στο ποσό των 47.500 ευρώ, συμπερ. ΦΠΑ 23% και κρατήσεων.

 

Οι υπηρεσίες της αναδόχου εταιρίας αφορούν στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ως τελικού δικαιούχου, πράξεων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα και δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος Χερσονήσου έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 προτίθεται να υλοποιήσει τα ακόλουθα έργα:

 

  1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε. Επισκοπής
  2. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, Δ.Ε. Χερσονήσου
  3. Διαμόρφωση χώρου Δημοτικού Ακινήτου, Πισκοπιανό, Δ.Ε. Χερσονήσου
  4. Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής
  5. Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων
  6. Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισμού Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής.
  7. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ  τμήμα του οικισμού Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων
  8. Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολη, Δ.Ε. Γουβών
  9. Ψηφιακό μουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Χερσονήσου, Αβδού, Δ.Ε. Χερσονήσου
  10. Αναβάθμιση  του κτιρίου του Ιδρύματος «Έλλης Αλεξίου», Κράσι, Δ.Ε. Μαλίων

για τα οποία και θα υποβάλλει αιτήσεις χρηματοδότησης σε σχετικές προσκλήσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης του Δήμου Χερσονήσου ως Δικαιούχο του ΕΣΠΑ, ώστε να βελτιώσει την οργανωτική του αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης/υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε: «Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο Δήμο Χερσονήσου αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην ταχεία απορρόφηση κοινοτικών πόρων, στην ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας του μηχανισμού του Δήμου και στην ταχεία και άρτια υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα που στόχο έχουν τη βελτίωση της επίπεδου ζωής των κατοίκων τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις αστικές περιοχές του Δήμου, την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.»

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου