main img main img main img main img main img main img main img main img

1η πρόσκληση 2020 Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ για τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985(ΦΕΚ167/Α΄/30-9-85) όπως ισχύει και την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τo παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 10:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 11:00.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Επιτροπής: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: a.batsolaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματέα της Επιτροπής (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (10:00 - 11:00).

  • Λήψη απόφασης κατανομής ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου χερσονήσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων τους

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου