ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023 (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τον ανοικτό ηλεκτρονικό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023»

με συστημικό αριθμό 158831 θα συνεχιστεί με το νέο συστημικό αριθμό 159512. Κατά τα λοιπά

ισχύουν οι ίδιοι όροι που αναφέρονται στην αρ.πρωτ. 6710/13-04-2022 αναλυτική διακήρυξη.