main img main img main img main img main img main img main img main img

πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Γουβών

Σας προσκαλώ στην 3η τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούβες την 27η

Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα για λήψη απόφασης

1. Αίτημα Β.Μπαριτάκη για έγκριση τοποθέτησης δυο ανδριάντων Γουβιανών Εθνικών Αγωνιστών.

2. 1η Ενέργεια Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Κ . ΓΟΥΒΩΝ

 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου