Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021