Πρόσκληση για την 27 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 04η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/20218, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για την υπηρεσία «Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2022 (Ιούνιος–Σεπτέμβριος).

2. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2022.

3. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσού 34,32 € στον κωδικό 30976.

4. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουρνών –Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου».

 5. Έγκριση ή μη του ΙΙΙ πρακτικού για το έργο «Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου του Δήμου Χερσονήσου».

6. Καταχώρηση στις εκδόσεις του περιοδικού “Luxurious Greece” για την ΔΕΘ και για διεθνείς εκθέσεις τουρισμού – Έγκριση Μελέτης 08/2022 και Εξειδίκευση πίστωσης.

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων από τον Δήμο Χερσονήσου.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου