main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση την 19 η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ.1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλισης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω και σύμφωνα με την αριθμ. 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. Πρωτ.77233/13-11-2020 με θέμα «ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 13.00 μ. μ.

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14.00 μ. μ.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Ο.Ε.:

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: k.mandalaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Τηλ: 2813404645), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, λόγω προθεσμιών, σύμφωνα με το αρ. Πρωτ. 9755/2021 έγγραφο του Υπουργείου, οι παρατάσεις, οι προσλήψεις καθώς και οι νέες συμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28/02/2021.

1. Παράταση συναφθεισών συμβάσεων ΙΔΟΧ για αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020( ΦΕΚ 256 τΑ΄/ 23-12-20200).

2. Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 τΑ΄/ 23-12-2020).

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου