Πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση την 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

➢ Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:00 π.μ.

1. Περί έγκρισης του πρακτικού Ι του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης : « Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων Γουρνών ».

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης : «Οριοθέτησης & Διευθέτησης Ρεμάτων Σταλίδας ».

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου « Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για την σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες –Ανάληψης – Λιμένα Χερσονήσου».

4. Περί έγκρισης εκτέλεσης επέκτασης – συμπλήρωσης Δημοτικού Φωτισμού στο Κοινοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Καινούριου Χωριού της Δ.Ε. Επισκοπής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη αυτή .

5. Περί έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων Δ. Ε. Μαλίων» .

6. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου Τζαγάκη Μιχαήλ. 

7. Παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου, Κοπανάκη Νικόλαου.

8. Παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου, Γιανναδάκη Γεώργιου.

9. Περί διαγραφής ή μη Οφειλής , στον Βεβαιωτικό Κατάλογο «ΚΟΚ 2014», διαγραφής και επαναβεβαίωσή της.

10.Αποστολή αντιγράφου της 25/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου με θέμα :Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021».

11.Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης [α) . αριθμ. πρωτ. 15821/14-09-2020 και β). 19787/29-10-2020 αιτήσεις κ. Μπινιχάκη Καλλιόπης του Μηνά].

12.Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 29/2021 Μελέτης της ΔΤΥ του Δήμου Χερσονήσου, αποδοχής των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Μελέτη Ανέγερσης Νέου Νηπιαγωγείου Επισκοπής, Δήμου Χερσονήσου», στην αρ. 1991/10-5-2021 Πρόσκληση ΕΤΠΑ_55 (ΑΔΑ 63ΓΞ7ΛΚ-ΨΞΥ), με τίτλο «Δράση 10.a.7 : Μελέτες ωρίμανσης έργων Α-βάθμιας / Ββάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ).

13.Αποδοχή ποσού Κατανομής από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. Κατανομή επιχορήγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου