main img main img main img main img main img main img main img main img

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΔΕΥΑ Χερσονήσου – Επέκταση περιοχής Αρμοδιότητας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα «Καλλικράτης»  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου κατά τη συνεδρίαση του της 29ης Φεβρουαρίου 2012  αποφάσισε την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ), ώστε αυτή να συμπεριλαμβάνει και τις Δημοτικές Ενότητες Γουβών και Επισκοπής.

Για την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ έχει συνταχθεί Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας. 

copyright © Δήμος Χερσονήσου