Πρόσκληση στην 11η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

 1. 1.    Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν με τη ΣΟΧ 1/2021 στη ΔΕΥΑΧ, σε φορείς της παρ.1 του άρθρ.7  του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ για τη κατάταξη τους στα κατάλληλα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ)
 2. 2.    Αναγνώριση προϋπηρεσίας της υπαλλήλου ορισμένου χρόνου, Μπαριτάκη Μαρίας, που προσλήφθηκε μέσω του ΟΑΕΔ με το ‘‘Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67’’ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ 12μηνης διάρκειας για τη κατάταξη της στο κατάλληλο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ)
 3. 3.    Δημοπράτηση του υποέργου, με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού: 4.995.819,40€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  της ομώνυμης πράξης, ενταγμένο στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 4. 4.    Προεκτίμηση Αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΛ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ, ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ » (ΚΑΤ.27) Προεκτιμώμενης Αμοιβής: 4.550,21€, πλέον Φ.Π.Α. 
 5. 5.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ- ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΓΑΛΙΦΑΣ  ΤΟΥ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»  (ΚΑΤ.27)» Προεκτιμούμενης Αμοιβής: 4.963,86€, πλέον Φ.Π.Α. 
 6. 6.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Γουβών για το έτος 2021», (CPV: 45520000-8), Προϋπολογισμού: 19.950,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 7. 7.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου για το έτος 2021», (CPV: 45520000-8), Προϋπολογισμού: 19.950,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 8. 8.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων για το έτος 2021», (CPV: 45520000-8), Προϋπολογισμού: 19.950,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 9. 9.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Θερινών Ειδών Ένδυσης έτους 2021»
 10. 10.    Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Αναδόχου: “ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ”
 11. 11.    Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της επιτροπής με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019